S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 0907 658 360  Po - Pia od 8:00 do 16:00   

TOVAR V AKCII

naša cena 84,55 EUR
skladom
naša cena 84,55 EUR
skladom
naša cena 63,20 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 63,90 EUR
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu http://www.chodimnaboso.sk

 

Článok I.
Vymedzenie pojmov

1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi, predávajúcim:

 

obchodné meno: Footstep s.r.o. 
sídlo: Družstevná 377/1, 98511, Halič
IČO: 51326531

DIČ: 2120672367

 

IČ DPH: SK 2120672367 

Účet: 1477656001/1111
IBAN: SK8711110000001477656001
BIC: UNCRSKBX 


Footstep s.r.o. | objednavky@chodimnaboso.sk (ďalej len 'Predávajúci') a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho http://chodimnaboso.sk (ďalej len 'internetová stránka Predávajúceho') podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len 'Kupujúci'), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

Kontakt na predávajúceho: Footstep s.r.o. , so sídlom Družstevná 377/1, 98511, Halič, IČO: 51326531 Email : objednavky@chodimnaboso.sk Tel.:0907 656 360

 

2. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu): Footstep s.r.o. so sídlom Družstevná 377/1, 98511, Halič , IČO: 51326531.

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope http://chodimnaboso.sk  je spoločnosť Footstep s.r.o. so sídlom Družstevná 377/1, 98511, Halič , IČO: 51326531.

4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

7. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

8. Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj  
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 048/412 49 69 
           048/415 18 71 
fax č. 048/4124 693 

 

Článok II.
Cena

1. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. Odoslaním objednávky Kupujúci uvedené kúpne ceny akceptuje. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na balné a dopravné, pričom ich výška závisí od zvoleného spôsobu dopravy.

2. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke. Dopravné a balné sa automaticky vypočíta po vložení tovaru do košíka a určení spôsobu doručenia

Článok III.
Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre úplné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb .

3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.

5. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len 'objednávka'). Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. meno a priezvisko objednávateľa, resp. obchodné meno spoločnosti, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

 

Článok IV.
Platobné podmienky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

1.1 platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

1.2 platba vopred na účet, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet

Článok V.
Dodacie podmienky

1. Ak nie je doba dodania uvedená na karte tovaru, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do 10 pracovných dní, najneskôr do 30 dní. Dodacia lehota začína plynúť pri dodaní tovaru na dobierku dňom potvrdenia objednávky Predávajúcim elektronickou poštou (e-mailom) a pri platbe prevodom na účet dňom pripísania celej sumy kúpnej ceny vrátane poštovného na účet Predávajúceho. Kupujúci bude o dodacej lehote dlhšej ako je uvedené vyššie informovaný telefonicky alebo elektronickou poštou (e-mailom).

2. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenej dodacej lehote, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania.

2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, zasiela sa objednávka po skompletizovaní.

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe.

5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom: 
a. Slovenskej Pošty

b. kuriérskej spoločnosti Geis

7. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať v dohodnutej dodacej lehote a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

 

Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Za dopravné účtujeme:
a.  pri doprave v rámci SR Slovenskou poštou - 2,20
 € s DPH
b. pri doprave v rámci SR kuriérskou spoločnosťou Geis  – 3,10€ s DPH

c. pri doprave do Českej Republiky kuriérskou spoločnosťou Geis  – 7€ s DPH

d. pri doprave v rámci ostatných krajín Európskej Únie s výnimkou Slovenskej a Českej Republiky Slovenskou Poštou - 7,20 € s DPH

2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi alebo na pošte), účtujeme navyše poplatok "dobierečné"v sume 0,80 € s DPH.

 

2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi alebo na pošte):
a. pri doprave Slovenskou poštou s doručením do 3 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 0,80 € s DPH
b. pri doprave kuriérskou spoločnosťou Geis s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 0,80 € s DPH

3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

 

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

Článok VIII.
Storno objednávky

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych  dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 12 zák. č. 102/2014 Z.z..  Ak splnil predávajúci tieto informačné povinnosti  dodatočne, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 Kalendárnych dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosť, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy , lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa , keď predávajúci splnil informačnú povinnosť . Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi poučenie o práve odstúpiť  od zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho , lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy .

 

 

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorá je:Footstep s.r.o. so sídlom Družstevná 377/1, 98511, Halič.Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona) od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom

3. Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke predávajúceho. Ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Kupujúci v odstúpení od zmluvy uvedie číslo objednávky a faktúry, dátum nákupu, od akého tovaru odstupuje, meno a priezvisko, adresu a poprípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za tovar na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade predávajúci vráti kupujúcemu platbu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

5. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť kompletný (vrátane príslušenstva a návodu). Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v prípade, ak nebol predávajúcim informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak hodnota tovaru bola znížená v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru (napr. tovaru bude poškodený). Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s tovarom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru bude považované najmä použitie tovaru vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru.

Za zníženie hodnoty tovaru budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na čistenie a opravy výrobku (uvedenie do predošlého stavu). V prípade, ak už nebude možné predať tovar za rovnakých podmienok ako v prípade, ak by bol nový, je možné do výpočtu zníženia hodnoty tovaru započítať aj objektívne a opodstatnené zníženie príjmu (zisku) predávajúceho v dôsledku predaja tohto výrobku ako použitého (fakticky „second hand“).

6. Môžete využiť nasledovný formulár na odstúpenie od zmluvy,ktorom je potrebné vyplniť všetky údaje.

7. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

8. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z.

9. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z., ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

10. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

11. Tovar zasielajte na adresu Footstep s.r.o., Družstevná 377/1, 98511 Halič, . Zásielky poslané ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté.

 

12. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z..

Konkrétne:

-tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa),

-tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (potraviny, zákusky, torty),

-tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodné prádlo, sterilné balenia a pod.),

-rozbalené CD, DVD, počítačové hry (predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil),

-noviny, časopisy a nezabalené knihy (predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale),

-tzv. digitálny download – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

-predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

-predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

-preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

-vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal),

-poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

-predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

 

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá Predávajúci a Kupujúci.

1.1 Kupujúci je povinný:

1.1.1 zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

1.2 Predávajúci je povinný:

1.2.1 dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

1.2.2 spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok XI.
Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne čísla, e-mailová adresa, názov subjektu, IČO, DIČ, IČ DPH.

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

7. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe ani na marketingové účely.

9. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho výlučne na plnenie Kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami). Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

10. Potvrdenie o registrácii informačnáho systémna spracovanie osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných úradov je vedené pre eshop http://www.chodimnaboso.sk/ pod číslom 201414089

11. V zmysle smernice EÚ o ochrane súkromia pri elektronickej komunikácii upozorňujeme, že tento obchod používa cookies a ďalšie technológie za účelom vylepšenia služieb zákazníkom. Naša webová stránka používa Google Analytics, ktorá taktiež používa súbory cookies.

12. Kupujúci udeľuje súhlas na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to hocijakým spôsobom ústne, písomne, aj prostredníctvom elektronických prostriedkoch, odporúčame spotrebiteľovi aby svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolal zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho capackysk@gmail.com.

13. Ochrana osobných údajov a používanie cookies

Na základe vašej registrácie na našej stránke www.chodimnaboso.sk  v súlade s ustanoveniami zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spoločnosť Footstep s.r.o., Družstevná 377/1, 98511 Halič ako prevádzkovateľ, oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje uvedené vo vašom účte, a to počas celej doby trvania vášho účtu za účelom a v súvislosti::

- používania v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami

- zaradenia do databázy zákazníkov a poskytovania zvolených služieb

- ochrana osobných údajov sa riadi ustanoveniami zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov,

- prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníkov predovšetkým v súlade s plnením kúpnej zmluvy

- nikdy neposkytujeme osobné údaje tretej strane

- poskytnutie vašich údajov je dobrovoľné a registrovaní zákazníci majú právo na informácie, odpis a opravu osobných údajov vedených v informačnom systéme www.capacky.sk

- osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti musia byť pravdivé

Registráciou udeľujete súhlas so spracovávaním osobných údajov v systéme nášho eshopu  na dobu neurčitú, pričom registrovaný zákazník je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla prevádzkovateľa uvedeného vo Všeobecných obchodných podmienkach, alebo na emailovú adresu prevádzkovateľa. V prípade neaktuálnosti vami poskytnutých údajov, po splnení účelu, po podaní námietky, po doručení odvolania súhlasu alebo v prípade zrušenia alebo zániku vášho účtu budú vaše údaje zlikvidované.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že vaše osobné údaje spracováva v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Čo je to súbor cookie?

V súvislosti so smernicou EÚ o ochrane súkromia pri elektronickej komunikácii ponúkame krátke objasnenie funkcie cookies. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky natiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Súbory cookies sú užitočné, pretože umožňujú internetovej stránke nielen rozpoznať zariadenie užívateľa, ale súčasne užívateľovi umožniť prístup k funkciám na stránke.

V zásade rozdeľujeme cookies na dva typy.

Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej v súbore cookie. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú stránku, ktorá daný súbor cookie vytvorila.

Relačné súbory cookies – tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej stránky prepojiť aktivity užívateľa keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehľadávača sa všetky relačné súbory cookies vymažú.

Súbory cookies majú rôzne funkcie, ako napr. umožnia vám efektívnejšiu navigáciu medzi jednotlivými stránkami, pamätajú si vaše preferencie a vo všeobecnosti zvyšujú komfort užívateľa.

Naša webová stránka používa Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Vo všeobecnosti súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, vrátane počtu zobrazených stránok, odkiaľ návštevníci pochádzajú a počet návštev. Tieto informácie sa používajú za účelom vylepšenia webovej stránky a poskytnutia užívateľom čo najvyššieho komfortu.

Súbory cookies nepoužívame na zhromažďovanie identifikovateľných informácií o návštevníkoch. Môžete si vybrať a odmietnuť alebo zablokovať cookies, ktoré sú nastavené v našom systéme tak, že zmeníte nastavenia vášho prehliadača. Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje cookies, takže ak si neprajete používať cookies, bude potrebné ich aktívne vymazať alebo zablokovať.

Kupujúci súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzuje, že si je vedomý používania a akceptuje cookies stranky http://www.chodimnaboso.sk.

Informácie o používaní cookies v prehliadačoch v mobilných telefónoch a podrobnosti, ako odmietnuť alebo vymazať takéto cookies, nájdete v príručke vášho mobilného telefónu.

Majte na pamäti, že ak odmietnete používanie cookies, naše stránky budete môcť navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Viac informácií o súboroch cookies nájdete na  http://www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

 

Článok XII.

Alternatívne riešenie sporov

 

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo TU; zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo TU. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

3. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 12.11.2016.

 

Haliči, dňa 8.3.2018

KONTAKTY

Footstep s.r.o.

Adresa: Družstevná 377/1

PSČ: 985 11 Halič

Email: objednavky@chodimnaboso.sk

Telefón: 0907 658 360

ODViM